ECOffee Consumers: Creating Conscious Coffee Consumers with Sustainable Habits for Enhancing the Sustainable Coffee Industry

Erasmus+ KA2
2022-1-HU01-KA220-ADU-000085720

EU_flag-Erasmus_vect_POS
ECOffee consumers_logo suggestions_Oldal_5-1

Εταίροι & πρόσωπα επικοινωνίας

Συντονιστής

Εταίροι

TUDÁS ALAPÍTVÁNY

logo-tudas

Το Tudás Alapítvány (Ίδρυμα Γνώσης) ιδρύθηκε το 1994. Οι στόχοι του είναι:

  • να υποστηρίξουμε νέους καλλιτέχνες και τις εκθέσεις τους
  • να υποστηρίξουμε τους καθηγητές και τους ερευνητές
  • υποστήριξη της έκδοσης βιβλίων και περιοδικών
  • έκδοση διαφόρων εκδόσεων
  • διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών συνεδρίων
  • καλλιέργεια πολιτιστικών επαφών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών
  • παρουσίαση και υποστήριξη του ουγγρικού πολιτισμού στο εξωτερικό
  • υποστήριξη των σπουδών ταλαντούχων φοιτητών

Στο πλαίσιο των γενικών στόχων που αναφέρονται παραπάνω, το ίδρυμα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καθηγητών και των ερευνητών που εργάζονται στον τομέα της οικονομίας ή της γεωργίας, καθώς και των φοιτητών των κολεγίων ή των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τους τομείς αυτούς, καθώς και των ενδιαφερόμενων γεωργών. Το ίδρυμα επιθυμεί να το επιτύχει αυτό μέσω της μετάδοσης σύγχρονων γνώσεων σχετικά με την οικονομία, τη γεωργία, την προστασία του περιβάλλοντος, την αγροτική ανάπτυξη κ.λπ.
  • τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών
  • την ανάπτυξη των πολιτιστικών αξιών με την υποστήριξη νέων έργων τέχνης (όπως: αγάλματα, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνία, μουσική κ.λπ.)
  • τη διατήρηση των ιστορικών παραδόσεων
  • την υποστήριξη της ανακάλυψης, διατήρησης και μελέτης της λαϊκής τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού
  • τη διδασκαλία του υγιούς τρόπου ζωής και της υγιούς στάσης ζωής

Περισσότερες πληροφορίες

STRATEGIC OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELEOPMENT LTD.

omnia

Η OMNIA – αειφόρων ερευνών και καινοτομιών, συνεργάζεται με ένα καθιερωμένο παγκόσμιο δίκτυο εταίρων για την οικοδόμηση του αειφόρου αυριανού κόσμου. Από τα γραφεία της στην Κύπρο, η διεπιστημονική ομάδα της OMNIA παρέχει και αναπτύσσει αειφόρες λύσεις και στρατηγικές μέσω ενός φάσματος υπηρεσιών που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και διατομειακές συνεργασίες. Η OMNIA ανέπτυξε ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο με τους απαραίτητους για την ανάπτυξη και διάδοση των έργων πόρους, συνεργαζόμενη με πολλούς τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς από τους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης επιχειρήσεων πληροφορικής.

 Ο οργανισμός προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στους ακόλουθους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  • Αειφόρα ανάπτυξη
  • Έξυπνη γεωργία
  • Περιβαλλοντική Μηχανική
  • Κυκλική οικονομία
  • Καινοτόμος μάθηση
  • Έξυπνες/Πράσινες πόλεις
  • Βιώσιμες μεταφορές
  • Ισότητα των φύλων
  • Ανάπτυξη επιχειρήσεων/νεοσύστατων επιχειρήσεων
  • Γεωχωροταξία / GIS
  • ΕΚΕ

Επιπλέον, η Omnia αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για να μετατρέψει καινοτόμες ιδέες σε ποιοτικά έργα για εθνικά και διεθνή προγράμματα, όπως το Horizon2020, το Interreg, το Erasmus+, το LIFE+ και άλλα. Η ομάδα διαθέτει περισσότερα από 50 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας όσον αφορά τον συντονισμό και την υλοποίηση έργων. Οι υπηρεσίες της OMNIA σχετίζονται άμεσα με τους ακόλουθους 11 ΣΒΑ, ενώ προωθούν έμμεσα την ενίσχυση των υπόλοιπων.

Αποστολή

  • Να αναπτυχθεί ως ένας αναγνωρισμένος οργανισμός στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης με την ενίσχυση του διεθνούς δικτύου και την ανάπτυξη συνεργασιών όσον αφορά τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και ιδιωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εξωτερικού.

Όραμα

  • Παροχή έξυπνων στρατηγικών λύσεων και ενίσχυση των συμπράξεων για ένα πιο περιεκτικό και βιώσιμο μέλλον

Στόχοι

  • Διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε διάφορους τομείς και παροχή εξατομικευμένων λύσεων
  • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της ηγεσίας και της κοινωνικής αλλαγής
  • Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)
  • Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για διάφορους εταίρους και
  • Ανάπτυξη έξυπνων καινοτόμων προσεγγίσεων στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας και της κυκλικής οικονομίας

Περισσότερες πληροφορίες

EUROPEAN INSTUTUTE FOR LOCAL DEVELEOPMENT

eild

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (EILD) ιδρύθηκε το 2009 ως ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός, μέλη του οποίου είναι Ευρωπαίοι πολίτες και οργανισμοί που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν δραστηριότητες περιφερειακής ανάπτυξης. Αποστολή του EILD είναι να παρέχει σταθερά καινοτόμες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που βελτιώνουν την οικονομία των περιφερειών και την ποιότητα ζωής στις αστικές και αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας και προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών και των εταίρων του για τη διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, την επιδέξια δικτύωση και την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη. Οι στόχοι και το δίκτυο του οργανισμού μας έρχονται να υποστηρίξουν την εκπλήρωση της αποστολής μας. Συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση του συνόλου των περιοχών με έναν πιο ισορροπημένο τρόπο μέσω οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικά επωφελών πρωτοβουλιών με σκοπό την εκτεταμένη αύξηση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

  • Καθώς ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανθρώπινη πραγματικότητα τείνει να γίνει πολυσκοπικός και πολυεπίπεδος, η EILD έχει εφαρμόσει τις ΤΠΕ σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλους διαφορετικούς τομείς.
  • Το EILD παρέχει μη τυπική/επαγγελματική εκπαίδευση, εκπαίδευση στις ΤΠΕ και καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εκπαίδευση Με άλλα λόγια, το EILD παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση για συγκεκριμένες ομάδες.
  • Η παιχνιδοποίηση είναι μια νέα μέθοδος κατάρτισης, που εισήχθη νωρίς από τον οργανισμό μας έχει εμπειρία στη διαμόρφωση τέτοιων καινοτόμων εργαλείων.
  • Το EILD παρέχει υψηλή ποιότητα και δέσμευση στις υπηρεσίες της και στη διαχείριση των χρηστών της, διατηρώντας ένα ισχυρό και ενεργό προφίλ στην περιφερειακή και διεθνή ΕΤΑ, προσαρμόζοντας ευέλικτες στρατηγικές αγοράς και καθορίζοντας καινοτόμα μέσα για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Το EILD διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία εργαλείων ΤΠΕ και ηλεκτρονικών πλατφορμών.

  • Το EILD έχει σχεδιάσει αποτελεσματικά λογισμικό για τη μεταφορά πληροφοριών από πίνακες στην τάξη σε έξυπνες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που βασίζονται σε έξυπνους πίνακες και κάμερες.
  • Στόχος του EILD είναι να επεκτείνει τις καινοτόμες ιδέες μεταξύ των περιφερειών, ώστε να συνεργαστεί με άλλες περιφέρειες σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και να τις εφαρμόσει για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες

TROPICALASTRAL LDA.

tropical

Η TropicalAstral Lda είναι μια ιδιωτική εταιρεία παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και μετάφρασης, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε εταιρικούς πελάτες στην περιοχή του Algarve παρέχοντας ιδιωτικά μαθήματα γλώσσας για στελέχη επιχειρήσεων.

Η TropicalAstral προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και/ή στην (επανα)τοποθέτηση στην αγορά. Η TropicalAstral μπορεί να παρέχει σχεδιασμό ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά (iOS και Android), καθώς και να δημιουργεί και να διαχειρίζεται πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρέχοντας στους πελάτες ολοκληρωμένες στρατηγικές κοινωνικής δικτύωσης.

Η TropicalAstral διαθέτει σημαντική εσωτερική εμπειρία σε εκπαιδευτικούς πόρους, δημιουργία ιστοτόπων, ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και δημιουργία περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης και βασικός υπάλληλος της TropicalAstral έχει επίσης δημιουργήσει τον ιστότοπο εργαλείων για εκπαιδευτικούς “The Language Menu”, ο οποίος έχει μια βάση μελών περίπου 35.000 εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η τεχνική και δημιουργική τεχνογνωσία είναι επίσης μια βασική συμβολή που μπορεί να προσφέρει η TropicalAstral σε ένα έργο.

Το προσωπικό της TropicalAstral έχει εκτεταμένη εμπειρία στην καθοδήγηση της διάδοσης/αξιολόγησης και στη συνεργασία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση έργων της ΕΕ. Το προσωπικό τους έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Erasmus+, TOI, Justice, Grundtvig και Mobility από το 2008, τόσο ως εταίρος όσο και ως συντονιστής. Έχουν εργαστεί σε διάφορα έργα που αφορούν την ένταξη και την εκμάθηση γλωσσών για μετανάστες.

Αν και η TropicalAstral είναι μια νεοσυσταθείσα εταιρεία, το προσωπικό της έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε έργα της ΕΕ μέσω διαφόρων εταιρειών. Η TropicalAstral διαθέτει έξι έμμισθους υπαλλήλους, οι οποίοι ταξιδεύουν για τις συνεδριάσεις και εργάζονται στα πακέτα εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

maastricht

Το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (UM) είναι ένα κορυφαίο διεθνές πανεπιστήμιο, φημισμένο για την ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται σε πολλούς τομείς. Το UM κατατάσσεται στην 127η θέση παγκοσμίως από τους Times Higher Education (THE) για το 2022 με υψηλή βαθμολογία στην προβολή της έρευνας (δηλαδή τις αναφορές) και κατατάσσεται στην “6η θέση” στην κατάταξη THE του 2021 για τα καλύτερα νέα πανεπιστήμια στον κόσμο. Το UM είναι γνωστό για τον διεθνή του χαρακτήρα με το 40% των εργαζομένων του και το 50% των φοιτητών του να προέρχονται από το εξωτερικό (100+ χώρες). Επιπλέον, επίσης, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών (SBE) είναι μια φημισμένη σχολή επιχειρήσεων και οικονομικών επιστημών, η οποία κατατάσσεται στην 62η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη THE-Ranking του 2021 και ανήκει στο κορυφαίο 1% των παγκοσμίως διαπιστευμένων σχολών επιχειρήσεων με τριπλή διαπίστευση (EQUIS, AACSB και AMBA).

Το UNU-MERIT είναι ένα ινστιτούτο που λειτουργεί ως μοναδικό ερευνητικό κέντρο και μεταπτυχιακό σχολείο για περισσότερους από 80 διδακτορικούς υποτρόφους και 130 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι επίσης μια δεξαμενή σκέψης του ΟΗΕ που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα πολιτικών ζητημάτων σχετικά με την επιστήμη, την καινοτομία και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Το UNU-MERIT επικεντρώνεται στον ιδιαίτερο ρόλο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με την ευρύτερη έννοια, στην επίτευξη της ανάπτυξης και της βελτίωσης της κοινωνικής ευημερίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί, τα ιδρύματα και οι χώρες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση της γνώσης για να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.

Το UNU-MERIT, που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, διερευνά πώς ένα ευρύ φάσμα χωρών – αναπτυσσόμενες χώρες, αναδυόμενες και μεταβατικές οικονομίες, καθώς και βιομηχανικές οικονομίες στην Ευρώπη – ορισμένες από τις οποίες έχουν μείνει πίσω, ενώ άλλες έχουν προχωρήσει μπροστά – μπορούν να καλύψουν τη διαφορά στον παγκόσμιο, άνισο αγωνιστικό χώρο του 21ου αιώνα, χωρίς να αυξηθεί η ανισότητα και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Το ερευνητικό και πολιτικό έργο του Κέντρου φέρνει στο προσκήνιο τον ιδιαίτερο ρόλο του κράτους, της δομής και της διακυβέρνησης των εθνικών θεσμών, των χαρακτηριστικών τους και της αποτελεσματικότητάς τους, για να ενημερώσει τις αναδυόμενες οικονομίες για το πώς μπορούν να καλύψουν τη διαφορά και να ανταγωνιστούν στα τεχνολογικά σύνορα.

Μέσα σε αυτό το ευρύ παγκόσμιο πλαίσιο, η ερευνητική αποστολή του UNU- MERIT είναι να παρέχει περισσότερες γνώσεις σχετικά με το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό διεθνές και τοπικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται, προσαρμόζεται, επιλέγεται, διαχέεται και βελτιώνεται η καινοτομία και η τεχνολογική αλλαγή. Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα σχετικών ερωτημάτων πολιτικής που αφορούν την εθνική και διεθνή διακυβέρνηση της καινοτομίας και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τη δημιουργία και διάχυση της γνώσης. Το Ινστιτούτο αποδίδει σημαντικό ρόλο στην άμεση συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και βασίζεται σε ποικίλες μεθόδους, όπως η ανάλυση ερευνών, η ανάλυση περιπτώσεων, η ποσοτική-ποιοτική συγκριτική ανάλυση, η ανάλυση λόγου και η θεσμική ανάλυση με επίκεντρο τον φορέα. Τα συστήματα και οι διαδικασίες καινοτομίας αναλύονται σε πολλαπλά επίπεδα (π.χ. φορείς, τεχνολογία, τομεακά, εθνικά ή περιφερειακά συστήματα), διατομεακά ή/και διαχρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA

sotla

Το RA Sotla είναι ένα ίδρυμα που παρέχει δημόσιες υπηρεσίες για έναν αριθμό δήμων στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σλοβενίας (στα σύνορα με την Κροατία). Με επαγγελματικές γνώσεις υποστηρίζουμε τοπικές πρωτοβουλίες, ιδέες, φροντίζουμε την πολιτιστική κληρονομιά και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Από το 2001, το RA Sotla έχει εμπειρία σε πολλά διαφορετικά έργα. Το προσωπικό μας έχει συνηθίσει να συντονίζει, να υλοποιεί, να αναπτύσσει, να δημιουργεί και να διαχειρίζεται διάφορα έργα, με πολλούς εταίρους από διαφορετικά προγράμματα.

Το RA Sotla διαθέτει κυρίως εμπειρία σε:

  • διαχείριση έργων (εγχώρια και διεθνή έργα),
  • υλοποίηση των έργων με βάση το περιεχόμενο,
  • διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων,
  • οργάνωση εκδηλώσεων,
  • διαχείριση δημόσιων σχέσεων,
  • διεξαγωγή μελετών, αναλύσεων συνθηκών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της αγροτικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • δημιουργία διαφημιστικών εκδόσεων, δημιουργία ή/και
  • επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων.

Το RA Sotla λειτουργεί ως οργανισμός υποστήριξης του δημόσιου τομέα καθώς και των ΜΜΕ. Συλλαμβάνει ιδέες για τα έργα ή μετατρέπει τις ιδέες σε έργα. Προσφέρουν δωρεάν συμβουλές με καθοδήγηση σε ολόκληρη την επιχειρηματική διαδικασία – από την ίδρυση της εταιρείας έως τη σύλληψη ιδεών για έργα και την υλοποίησή τους, διαθέτουν εκτεταμένη τεχνογνωσία στη διοίκηση εταιρειών και διαθέτουν την επιθυμία και το πάθος να παρέχουν στους νέους επιχειρηματίες βοήθεια στην πορεία τους προς την επιτυχία. Βοηθάμε ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν, με προκλήσεις κατά την υιοθέτηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Κύριοι τομείς ενασχόλησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Sotla είναι:

  • η αγροτική ανάπτυξη,
  • η ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
  • η τουριστική ανάπτυξη,
  • όσοι αφορούν άμεσα τους νέους,
  • η διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • η διατήρηση του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων πόρων.

Μέρος της εργασίας μας είναι επίσης η εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων στην αγορά – δημιουργία DIIPs (έγγραφα αναγνώρισης επενδύσεων έργων), συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή αιτήσεων υποβολής προσφορών κ.λπ. Έχουμε εμπειρία ως επικεφαλής εταίρος και ως συνεργάτης σε εγχώρια και διεθνή έργα (LEADER/CLLD, Interreg V-A Σλοβενία-Κροατία, Erasmus+, ΕΕ για τους πολίτες κ.λπ.)

Τα έργα ποικίλλουν από τον τουρισμό, την οικολογία και τα κοινοτικά έργα έως την αγροτική ανάπτυξη και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με πολυάριθμους σλοβενικούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ!

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ!

FOLLOW US! (1)