AMORE: Adults’ Micromachismo Reeducation

Erasmus+ KA2
2020-1-HU01-KA204-078666

EU_flag-Erasmus_vect_POS
AMORE Logo

Projektin yhteenveto

Euroopan neuvosto määrittelee sukupuolten tasa-arvon tarkoittavan molempien sukupuolten samantasoista vastuuta, näkyvyyttä, autonomiaa ja osallistumista kaikilla niin julkisilla kuin yksityisillä elämänalueilla. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta määritellään henkilöä kohtaan kohdistetuksi väkivallaksi hänen sosiaalisen tai biologisen sukupuolensa vuoksi. Siihen kuuluu myös seksuaalinen hyväksikäyttö ja häirintä, raiskaus, perheväkivalta jne. Vaikka tämä voi koskea kaikkia yhtä lailla, naiset ovat tämä tyyppisen väkivallan pääasiallisia uhreja.

Globalisaation aikoina olemme enemmän riippuvaisia toisistamme ja poikkeuksellisista mutta vaarallisista työkaluista, joita kutsutaan internetiksi ja sosiaaliseksi mediaksi. Niiden helppo saatavuus nykyään liittyy hallitsemattomaan ilmapiiriin, johon useat monenlaiset ihmiset voivat tulla ja jakaa valtavasti erilaisia mielipiteitä ja ideologioita. Tässä kontekstissa nousevat esiin erilaiset tavat ymmärtää elämää ja näiden ajatuslinjojen myötä myös vihailmiöt, jotka näkyvät loukkaavana kyberväkivaltana. Kuten EIGE on raportoinut, yksi kymmenestä naisesta Euroopassa on joutunut jonkinlaisen kyberväkivallan kohteeksi. Kun puhutaan seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä, monet LGBTIQ+ -yhteisöjen ihmiset ympäri Eurooppaa eivät voi edes paljastaa tai ilmaista itseään, koska he joutuvat usein väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. EU:n LGBT-tutkimuksen mukaan 47 prosenttia tämän yhteisön ihmisistä on kokenut olevansa syrjitty tai ahdisteltu seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi edellisen vuoden aikana.

Siirtolaisnaiset kohtaavat haasteita sekä maahanmuuttajina että naisina, ja he kärsivät kaksinkertaisesta haittapuolesta. Avioväkivallan tapauksessa naiset ovat yleensä haluttomampia tuomitsemaan kumppaniaan, kun heidän laillinen oleskeluoikeutensa on riippuvainen tästä. Viranomaiset eivät myöskään usein kohtele avioväkivaltaa vaarallisena tapauksena, sillä sen voidaan katsoa johtuvan kulttuurieroista. Olemme kaikki säännöllisesti alttiina jokapäiväiselle seksismille tietämättämme sitä. Olemme äärimmäisen tottuneet näihin tilanteisiin tai asetettuihin lauseisiin, joita pidetään yksinkertaisesti sosiaalisina rakenteina, jotka tunnistamme yleensä normaaleiksi. Median otsikoissa tuomitaan usein rikokset, jotka päätyvät kuolleeseen ruumiiseen. Siitä huolimatta he eivät analysoi tämän ilmiön lähtökohtia, jotka ovat vakiintuneet yhteiskuntaan, joka pitää jokapäiväistä seksismiä ”normaalina”.

Foundation of Knowledge (FK, Unkari), Permacultura Cantabrian (PC, Espanja), Olemisen Balanssia ry:n (OB, Suomi) ja Orielin (Italia) tekemän tutkimus, jossa havaittiin hälyttäviä lukuja sukupuolten välisestä epätasa-arvosta heidän maissaan, on motivoinut luomaan tämän strategisen kumppanuuden ja antamaan elämän ”AMORE: Adults ́ MicrOmachismo ReEducation” –projektille. Sen tarkoituksena on kohdata eniten kärsivien (aikuiset naiset, LGTBIQ+-yhteisön aikuiset ja maahanmuuttajataustaiset naiset) arkipäiväistä seksismiä eri medioissa, erityisesti digitaalisessa maailmassa.

Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta, valmentaa aikuisia ihmisiä tunnistamaan arjen seksismiä ja ehkäistä sitä. Osallistujat saavat tietoa, kykyjä ja työkaluja arjen seksististen tilanteiden havaitsemiseen ja niiden muuttamiseen.

AMORE on suunnattu neljälle aikuiskouluttajalle kustakin neljästä organisaatiosta, jotka välittävät sisäisten työpajojen kautta hankitut tiedot ja työkalut aikuisopiskelijoille organisaatioissaan ja yhteisöissään. Jokainen osallistujaorganisaatio ottaa huomioon myös projektikoordinaattorin ja viestintäpäällikön toiminnassaan.

*     *     *

Projekti koostuu

​​Osallistuva vierailu Unkariin

  • Foundation of Knowledge siirtää eteenpäin parhaita käytäntöjään (BP) aikuisten naisten jokapäiväisen seksismin tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja kohtaamiseksi sekä työkaluja sukupuoleen perustuvan väkivallan ja ennakkoluuloihin sekä stereotypioihin perustuvien sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi.
  • OB välittää eteenpäin arjen seksismiin liittyvät työkalunsa ja BP:nsä maahanmuuttajanaisille, -LGTBIQ+ -yhteisön ihmisille ja aikuisille naisille yleensä.
  • Oriel siirtää eteenpäin työkalunsa ja BP:nsä jokapäiväisen seksismin suhteen mediaan, erityisesti internetiin ja sosiaalisiin verkostoihin. He myös siirtävät osallistavia ja väkivallattomia viestintävälineitä sosiaalisissa verkostoissa.

Permacultra Cantabrian järjestämä kurssi kokoaa kaiken hankkeen aikana hankitun tiedon yhteen ja yhdistää osallistuvalla vierailulla kerätyt BP:t ja työkalut. Tämän kurssin tavoitteena on, että osallistuvien organisaatioiden aikuiskouluttajat pystyisivät toistamaan sen aikuisopiskelijoidensa keskuudessa ja antamaan heille hyödyllisiä työkaluja seksististen käytäntöjen kohtaamiseen.

*     *     *

Yhteenvetona odotetusta vaikutuksesta uskomme vahvasti, että osallistujat parantavat käsitystään jokapäiväisestä seksismistä ja heillä on hyvä kokoelma menetelmiä, joilla aikuisopiskelijat voivat kohdata jokapäiväiset seksismin käytännöt eri yhteyksissä ja yhteisöissä. Odotamme edistävämme LGBTIQ+ -yhteisöjen ja maahanmuuttajataustaisten aikuisten osallistamista ja tavoittelemme todellisia tasa-arvoa aikuisten keskuudessa kiinnittäen erityistä huomiota jokapäiväisen seksismin torjuntaan mediassa.

*     *     *

Projektin kesto: 24 kuukautta: (15.10.2020 – 14.10.2022)