AMORE: Adults’ Micromachismo Reeducation

Erasmus+ KA2
2020-1-HU01-KA204-078666

EU_flag-Erasmus_vect_POS
AMORE Logo

Tavoitteet

Tavoitteenamme on voimaannuttaa aikuisopiskelijoita vastustamaan jokapäiväisiä seksistisiä käytäntöjä innovatiivisten tunnistamis-, ehkäisy- ja vastakkainasettelutyökalujen avulla eri medioissa sekä LGTBIQ+- ja maahanmuuttajayhteisöissä. Haluamme tuottaa tietoa, joka edistää aikuisten naisten ja miesten osallistamista tapahtumiin todellisissa tasa-arvoisissa olosuhteissa. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että aikuiskouluttajat ja aikuisopiskelijat itse tietävät, mistä arjen seksismi kumpuaa, oppivat tunnistamaan sen ja osaavat taistella sitä vastaan. Tavoitteenamme on antaa aikuisille ihmisille innovatiivisia työkaluja, joiden avulla he voivat ymmärtää sosiaalista todellisuuttaan kriittisestä näkökulmasta; niin että aikuisopiskelijat osaavat tunnistaa eriarvoisuutta ja arkipäivän seksismin tilanteita sekä torjua niitä. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen voimaannuttaa aikuisopiskelijoita. Siksi sosiaalinen osallisuus ja voimaannuttaminen ovat kaksi ulottuvuutta, jotka tietääksemme liittyvät olennaisesti toisiinsa. Ideamme on valmistautua vahvistamaan molempia ulottuvuuksia. Haluamme saada aikaan kriittistä ajattelua aikuisopiskelijoiden keskuudessa, jotta he voivat olla yhteiskunnallisen muutoksen tekijöitä puhumalla naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Tavoitteenamme on myös lisätä yhteiskunnan tietoisuutta jokapäiväisen seksismin olemassaolosta ja sen torjumisen tärkeydestä. Vahvan ja tehokkaan levityskampanjan avulla alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla lisäämme aikuisyhteisöjen tietoisuutta seksististen käytäntöjen olemassaolosta jokapäiväisessä elämässä ja niiden torjumisen tärkeydestä. On hyödyllistä toteuttaa ylikansallinen hanke, koska syrjinnän ja seksististen asenteiden lisääntyminen aikuisten keskuudessa on huolestuttavaa, ja sitä esiintyy kaikkialla Euroopassa. Jokaisen maan kokemukset ovat erilaisia, ja aikuisopiskelijoiden tällä alalla saama tuki on erilaista. Meidän kaikkien tulee tuntea Unkarin, Espanjan, Italian ja Suomen työkalut ja parhaat käytännöt tässä asiassa voidaksemme vahvistaa aikuisopiskelijoita ja taistella arjen seksismiä vastaan. Olemme kiinnostuneita siitä noudattaessamme järjestöjemme kansainvälistymistavoitteita ja edistäessämme Euroopan solitaarisuuden henkeä.. Projektimme tavoitteet ja toimet ovat myös linjassa Euroopan komission ehdottaman tasa-arvostrategian (2020-2025) kanssa, jonka keskeisiä toimia ovat: sukupuoleen perustuvan väkivallan ja stereotypioiden lopettaminen; yhtäläisen osallistumisen ja mahdollisuuksien varmistaminen työmarkkinoilla, myös sama palkka; ja sukupuolten välisen tasapainon saavuttaminen päätöksenteossa ja politiikassa.